Tablo 1 Serebral ven trombozlarında etyoloji

 

Septik trombozlar

  • Lokal

-Travma

-İntrakranyal infeksiyonlar

-Dural sinuslara komşu yapıların infeksiyonları: otitis media, mastoiditis, sinusitis, orbito fasyal, diş veya saçlı derinin infeksiyonları

  • Diğer sistemik infeksiyonlar

Aseptik trombozlar

  • Lokal

-Travma

-Nöroşirürjikal girişimler

-Tümörler (özellikle meningiomalar)

-Vasküler malformasyon (dural fistüller)

  • Genel

-Gebelik, post-partum dönem

-Sistemik inflamatuar hastalıklar (özellikle Behçet hastalığı, SLE, inflamatuar barsak hastalıkları vs)

-Hematolojk hastalıklar (miyeloproliferatif hastalıklar, lösemi, lenfoma, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, demir eksikliği anemisi, orak hücreli anemi)

-Paraneoplastik (viseral kanserler seyrinde)

-Kalıtsal veya edinsel trombofililer (faktör V Leiden mutasyonu, protrombin II gen mutasyonu, protein C,S ve antitrombin III gibi doğal antikoagülan faktörlerin eksikliği, dissemine intravasküler koagülasyon vs)

-Primer antifosfolipid antikor sendromu

-İlaçlar (özellikle oral kontraseptifler, L-asparaginase ile kemoterapi vs)

-Diğer: konjenital kardiyopatiler, sağ ventrikül yetmezliği, ileri dehidratasyon (özellikle çocuklarda), nefrotik sendrom vs

  • İdiyopatik

Amery A, Bousser MG. Cerebral venous thrombosis. Neurologic Clinics, 1992; 10: 87-111’den adapte edilmiştir