Tablo 5: Akut inmeli hastada Acil Serviste destek tedavi yaklaşımları

Hava yolu

 • Komalı hastalarda, kusan hastalarda hava yolunun açıklığını sürekli kontrol et, gerekirse intübe et

Solunum

 • Amaç pCO2 < 45 mmHg, pO2>60-70 mmHg, SO2>%92 tutacak şekilde semptomatik tedavilere başlamak veya transport esnasında başlanan tedavileri sürdürmektir
 •  

                        -Puls oksimetre ile izleyebiliyorsan SO2>%92 olacak şekilde nazal kanül veya               maske ile O2 tedavisine başla veya sürdür

                        -Hipoventilasyon olasılığını sürekli izle gerekirse mekanik ventilasyon uygula

Dolaşım

 • Damar yolu aç (izotonik sodyum klorür, Ringer laktat)
 • Hipotansiyonla mücadele et, gerekmedikçe antihipertansif verme
 • Mümkünse sürekli kardiyak ritmi monitorizasyonu uygula, hemodinamiği bozan ritmlerin tedavisine başla

Hipoglisemiyi dışla, varsa tedavi et (< % 60 ise 10-25 g glukoz 1-2 dakikada IV

)

Hiperglisemi

 • Kan şekeri > 200 mg/dl ise insülin tedavisine başla
 • Oral antidiabetikleri durdur

Hipertermi (Aksiller > 37,5 °C)

 • Semptomatik tedavi başlat
 • Vucut sıvı örneklerini gönder, ampirik antibiotik tedavi başlat

Ağızdan beslenmeyi durdur

Bulantı, kusmayı semptomatik tedavi et

Ağrıyı semptomatik tedavi et

Sedasyondan kaçın

Konvülsiyonu durdur

Nörolojik durumu sürekli değerlendir

Herniasyon şüphesinde kafaiçi basıncını düşürücü tedavi başlat

 • İntübe veya mekanik olarak ventile edilen hastada hiperventilasyon (pCO2 25-30 mmHg olacak şekilde)
 • Mannitol %20’lik solüsyondan 0,5-1g/kg  20-30 dakika içinde hızlı infüzyon, daha sonra 0,25-0,5 g/kg 6 saatte bir idame
 • Nöroşirürji konsültasyonu ve gerekirse

-Eksternal ventriküler drenaj

-Dekompressiv kraniektomi