Tablo 2: Akut inmeli hastada tanı incelemeleri

 • Kranyal BT
 • EKG
 • Akciğer grafisi
 • Tam kan sayımı
 • PT/aPTT/INR
 • Kan şekeri
 • BUN/kreatinin/elektrolitler
 • Sedimentasyon/CRP
 • Arter kan gazları
 • Gerekirse CK, CK-MB, Troponin T
 • Gerekirse beyin omurilik sıvısı incelemesi