Tablo 1: Acilde inmeli hastaya yaklaşım algoritması

  • Akut inmeyi klinik olarak tanı, başlangıçtan beri geçen süreyi belirle
  • 2. İnmeyi taklit edebilecek diğer tanıları dışla
  • Vital parametreleri stabilize et
  • Rutin biyokimya (kan şekeri, üre, kreatinin, elektrolitler), sedimentasyon, PT/PTT, tam kan sayımı incelemelerini iste
  • Kontrastsız kranyal BT incelemesi iste
  • Kranyal BT'de kanama (epidural, subdural, SAK, intraventriküler, parenkimal) varsa nöroşirurji konsültasyonu iste
  • SAK düşünüyorsun ancak BT'de kan görülmüyor ise lomber ponksiyon yap, eğer pozitif ise nöroşirurji konsültasyonu iste
  • İskemik inmeli hastayı inmesinin ilk 3 saati içinde görüyorsan hastayı tromboliz kontrendikasyonları açısından değerlendir ve aday ise hemen vakit kaybetmeden nörolojik konsültasyon iste
  • İskemik inme ve herhangi bir kontrendikasyon yoksa aspirin başla